Evanjelický kostol Vyšná Boca - PROSBA O POMOC

Evanjelický kostol Vyšná Boca - PROSBA O POMOC

Milí bratia a sestry, milí priatelia !
Pozdravujeme vás uprostred jesenných dní, kedy sa počasie mení na chladnejšie, dni sa skracujú a listy padajú  zo stromov... To všetko nám pripomína kolobeh prírody, ale aj našu vlastnú pominuteľnosť. Všetci sme tu len do času a preto kým sme tu, máme svoj život naplniť láskou ku Pánu Bohu, aj ľuďom, ktorí v rôznych ťažkostiach života potrebujú našu pomoc. 

Chceme srdečne poďakovať všetkým vám, ktorí ste vypočuli našu prosbu o pomoc a už ste finančne podporili generálnu opravu národnej kultúrnej pamiatky, nášho evanjelického kostola vo Vyšnej Boci.

Aj rok 2022 pomaly uplynie do večnosti a bude minulosťou. Využívame preto facebookové stránky s opätovnou prosbou o finančnú pomoc pri dokončení generálnej opravy kostola vo filiálke Vyšná Boca. Náš cirkevný zbor ECAV Kráľova Lehota patrí počtom duší k najmenším zborom Liptovsko-oravského seniorátu. V túžbe zachovať aj pre budúce generácie kultúrno-duchovné dedičstvo našich predkov, sme v roku 2012 začali opravovať kostol. Oprava sa uskutočňuje v etapách a trvá už desať rokov.

Práce začali obnovou  veže a to formou vytvorenia jej repliky. Veža bola pokrytá medeným plechom. V ďalšom roku bola vykonaná rekonštrukcia krovu s výmenou strešnej krytiny. Zrealizované bolo aj odvodnenie kostola,  práce na injektáži múrov a komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie, ktorá bola v havarijnom stave. Kostol prešiel  stavebno-sanačnými úpravami interiéru aj exteriéru. Vymenené boli všetky okná. 

Obnova kostola v roku 2020 bola zameraná predovšetkým na reštaurovanie dreveného stropu a drevenej empory. Počas reštaurátorských prácach boli nájdené aj vzácne fresky.

V minulom roku bola v kostole obnovená pieskovcová dlažba a zrealizované reštaurátorské práce na obnove lavíc a drevených pódií pod lavicami. 

Momentálne prebieha v kostole už tretia etapa reštaurátorských prác. Okrem iného sa realizuje drevené prekrytie dolných častí nosných stĺpov.  

Napriek finančnej podpore MK SR, príspevkom od darcov, aj pomoci od cirkevných zborov Východného dištriktu ECAV, nás doterajšia generálna oprava kostola finančne vyčerpala.  Za už vykonané práce máme dlh voči reštaurátorovi v sume viac než 13 tisíc EUR.   
Hľadáme preto možnosti, ako získať od jednotlivcov, aj organizácií finančné prostriedky, ktoré by nám pomohli vyriešiť túto neľahkú situáciu, do ktorej sme sa dostali. Našou túžbou je chrám Boží, v ktorom okrem iných významných osobností našej cirkvi trinásť rokov pôsobil aj doktor teológie a filozofie Ján Lajčiak, zachovať aj pre budúce generácie. 

Po skončení opravy chceme kostol opäť využívať na bohoslužobné účely. Zároveň ho plánujeme sprístupniť aj pre organizovanie koncertov, pre exkurzie, aj iné kultúrne podujatia a tak umožniť verejnosti aj prostredníctvom kostola vo Vyšnej Boci spoznávať regionálnu históriu.  

Ďakujeme Pánu Bohu, že doteraz stál pri nás a požehnával práce na oprave chrámu. Ešte raz ďakujeme vám, ktorí ste už opravu nášho kostola finančne podporili  a touto cestou chceme požiadať o milodar ďalších ochotných darcov. Oslovujeme všetkých vás, ktorým záleží na zachovaní historických pamiatok, kostolov, ktoré naši predkovia s horlivosťou viery budovali nielen pre seba, ale aj pre nás, ďalšie generácie.

Budeme vďační za každý príspevok, ktorý zašlete na číslo účtu:
SK17 0900 0000 0003 3323 3400
vedený v SLSP a. s., pobočka Liptovský Hrádok
Predsedníctvo CZ ECAV Kráľova Lehota vám želá pokojné jesenné dni naplnené Božou láskou a požehnaním nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.

Galéria k článku