Generálna oprava kostola vo Vyšnej Boci

Generálna oprava kostola vo Vyšnej Boci

Podpor generálnu opravu národnej kultúrnej pamiatky, kostola vo Vyšnej Boci.

Milí bratia a sestry, milí priatelia !

V našom Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Kráľova Lehota, vo filiálke Vyšná Boca postupne, v etapách uskutočňujeme generálnu opravu evanjelického kostola – národnej kultúrnej pamiatky. V roku 2012 bola vykonaná obnova kostolnej veže a to formou vytvorenia jej repliky. Veža bola pokrytá medeným plechom. V roku 2013 boli opravené krovy kostola a vymenená strešná krytina. Zrealizované boli aj práce na injektáži múrov, komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie, ktorá bola v havarijnom stave a odvodnenie kostola. V minulom a v tomto roku sa postupne na našom kostole vo Vyšnej Boci vykonávajú stavebné sanačné úpravy a reštaurátorské práce dreveného stropu a drevenej empory, pričom boli nájdené aj fresky.

Náš cirkevný zbor patrí počtom veriacich k najmenším zborom Liptovsko - oravského seniorátu. S Božou pomocou sme však pri oprave nášho chrámu mnohé práce zvládli. Finančne sme sa však už vyčerpali. Hľadáme preto možnosti, ako získať prostriedky potrebné na dokončenie opravy kostola, v ktorom okrem iných významných osobností našej cirkvi trinásť rokov pôsobil aj doktor teológie a filozofie Ján Lajčiak.

Cieľom tejto generálnej opravy nášho kostola je nielen zlepšenie jeho stavebno – technického stavu, ale aj predovšetkým, aby v ňom opäť znelo Pánovo slovo potešenia, povzbudenia, nádeje a záchrany človeka hriešnika skrze vykupiteľské dielo Ježiša Krista.

Touto cestou chceme požiadať o finančný príspevok, milodar vás , ktorým záleží na zachovaní našich historických pamiatok, kostolov, ktoré s horlivosťou viery budovali naši evanjelickí predkovia nielen pre seba, ale aj pre nás, ďalšie generácie.

Kostol po dokončení rekonštrukcie plánujeme sprístupniť aj širokej verejnosti pre rôzne podujatia, napr. koncerty, organizované prehliadky a pod.

Budeme vďační za každý príspevok, ktorý zašlete na číslo účtu :

SK17 0900 0000 0003 3323 3400 vedený v SLSP a.s., pobočka Liptovský Hrádok

„ Ochotného darcu miluje Boh.“ 2K 9,7

S vďakou,
predsedníctvo CZ ECAV Kráľova Lehota


Viac informácií: https://www.facebook.com/Ecavlehota/


#VD #rekonstrukcia #VysnaBoca #KralovaLehota #KulturnaPamiatka