Oprava kostola vo Vyšnej Boci

Oprava kostola vo Vyšnej Boci

Opäť sa na vás obraciame s prosbou o finančnú pomoc pri dokončení generálnej opravy kostola vo filiálke Vyšná Boca, ktorú v našom počtom veriacich neveľkom Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Kráľova Lehota uskutočňujeme postupne v etapách.

Milí bratia a sestry, milí priatelia !

 Srdečne vás pozdravujeme na začiatku obdobia letných prázdnin a dovoleniek. V prvom rade chceme úprimne poďakovať všetkým vám, ktorí ste vypočuli našu prosbu o pomoc a finančne ste podporili generálnu opravu národnej kultúrnej pamiatky, nášho evanjelického kostola vo Vyšnej Boci. Všetci máme za sebou neľahké obdobie zápasu s covidom, ktorý viac, či menej zasiahol do fungovania života každého z nás. Ďakujme v modlitbách, ak nás táto skúška viac priblížila k Pánu Bohu a uvedomili sme si, akí sme všetci od Jeho lásky a starostlivosti o nás závislí. 


Opäť sa na vás obraciame s prosbou o finančnú pomoc pri dokončení generálnej opravy kostola vo filiálke Vyšná Boca, ktorú v našom počtom veriacich neveľkom Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Kráľova Lehota uskutočňujeme postupne v etapách.


  Kostol sme začali opravovať v roku 2012, kedy bola zrealizovaná obnova  veže a to formou vytvorenia jej repliky. Veža bola pokrytá medeným plechom. V ďalšom roku  bola vykonaná rekonštrukcia krovu s výmenou strešnej krytiny. Zrealizované bolo aj odvodnenie kostola,  práce na injektáži múrov a komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie, ktorá bola v havarijnom stave. Kostol prešiel  stavebno-sanačnými úpravami interiéru aj exteriéru. Vymenené boli všetky okná. 
 Obnova kostola v minulom roku  bola zameraná predovšetkým na reštaurovanie dreveného stropu a drevenej empory. Počas reštaurátorských prácach boli nájdené aj vzácne fresky.


 Stojíme pred dokončením rekonštrukcie kostola, vyznávajúc vo vďačnosti, že Pán Boh nám až doposiaľ bol veľkou pomocou a požehnával naše snahy o zachovanie nášho kostola aj pre ďalšie generácie. Mnohé práce pri oprave nášho chrámu sú už za nami. Zvládli sme ich s Božím požehnaním, s podporou MK SR aj s finančnými príspevkami od darcov. V kostole nás ešte čakajú práce na obnove drevených lavíc, drevených pódií, do ktorých budú lavice osadené, obnova pôvodnej kamennej dlažby v interiéri, drevené prekrytie dolných častí nosných stĺpov a oplechovanie sokla fasády z vonkajšej strany kostola. Napriek množstvu už vykonaných opráv je práce na obnove kostola ešte stále dosť.  Hľadáme preto možnosti, ako získať od jednotlivcov, aj organizácií finančné prostriedky potrebné na dokončenie opravy nášho kostola, v ktorom okrem iných významných osobností našej cirkvi trinásť rokov pôsobil aj doktor teológie a filozofie Ján Lajčiak.


 Dlhodobým zámerom generálnej opravy nášho kostola je predovšetkým zlepšenie jeho stavebno– technického stavu, aby v ňom bezpečne pre poslucháčov mohlo opäť znieť Pánovo slovo potešenia, povzbudenia, nádeje a záchrany človeka hriešnika skrze vykupiteľské dielo Ježiša Krista. Zároveň plánujeme kostol sprístupniť aj  pre organizovanie príležitostných hromadných kultúrnych podujatí (napr. koncertov), pre exkurzie a tak umožniť verejnosti aj prostredníctvom tohto objektu spoznávať regionálnu históriu. 


 Ešte raz ďakujeme vám, ktorí ste už opravu nášho kostola finančne podporili  a touto cestou chceme požiadať o milodar ďalších ochotných darcov. Oslovujeme všetkých vás, ktorým záleží na zachovaní historických pamiatok, kostolov, ktoré naši predkovia s horlivosťou viery budovali nielen pre seba, ale aj pre nás, ďalšie generácie.


Budeme vďační za každý príspevok, ktorý zašlete na číslo účtu :
SK17 0900 0000 0003 3323 3400, vedený v SLSP a.s., pobočka Liptovský Hrádok


 Predsedníctvo CZ ECAV Kráľova Lehota vám od Darcu všetkých dobrých darov v modlitbách vyprosuje predovšetkým pevné zdravie, pokoj v duši a istotu Božej lásky, starostlivosti a pomoci v každej chvíli vášho života. Prajeme vám požehnané letné dni prežité pod ochranou nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.