Pomoc s rekonštrukciou farského bytu CZ ECAV Myjava

Pomoc s rekonštrukciou farského bytu CZ ECAV Myjava

Bratia a sestry, obraciame sa na Vás s nasledujúcou prosbou: náš Cirkevný zbor ECAV so sídlom v Myjave potrebuje vytvoriť finančné zdroje na rekonštrukciu vnútorného farského bytu vo farskej budove v Myjave, Nám. M. R. Štefánika 515/33, 907 01 MYJAVA.
Preto Vás chceme poprosiť o milodary, ktoré je možné uhradiť bankovým prevodom priamo na bankový účet Cirkevného zboru ECAV Myjava:
č. účtu:  IBAN: SK02 0900 0000 0000 3723 1283   
BIC: GIBASKBX
VS: 111Vyzbieraná suma zo zbierky bude zverejňovaná v mesačných intervaloch na Facebooku: CZ ECAV Myjava. Budeme vďační za prejav Vášho kladného vzťahu k Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Za Vaše milodary Vám vopred ďakujeme.

Galéria k článku

Peter Talába