Rekonštrukcia evanjelického kostola v Závade

Rekonštrukcia evanjelického kostola v Závade

Milí bratia a milé sestry, milí priatelia!

             Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Závade sa obracia na ochotných darcov, ochotné cirkevné zbory, o finančnú podporu (milodar) pre projekt: „Rekonštrukcia evanjelického kostola, vonkajšie omietky“. 

Milí bratia a milé sestry, milí priatelia!

            Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Závade sa obracia na ochotných darcov, ochotné cirkevné zbory, o finančnú podporu (milodar) pre projekt: „Rekonštrukcia evanjelického kostola, vonkajšie omietky“. Dôvodom je zlý technický stav vonkajších omietok a nedostatok  finančných  prostriedkov na prevedenie rekonštrukcie.

             Projekt obnovy vonkajších omietok evanjelického kostola v obci Závada zahrňuje odstránenie pôvodnej omietky, ktorá je do značnej miery poškodená zvetraním. Následne bude vykonané kompletné omietnutie vonkajších stien a veže kostola, pričom do výšky cca 1,5m nad úrovňou terénu bude použitá sanačná omietka. Po skončení všetkých murárskych prác bude realizovaná úprava vonkajších priestranstiev v okolí kostola. Výsledkom tohto projektu je záchrana jedinej historickej pamiatky obce, zlepšenie technických parametrov stavby a ako aj jej zachovanie pre budúce generácie.

            Evanjelický kostol v obci Závada bol postavený v roku 1822. Samotný kostol je umiestnený na svahu, čo spôsobovalo aj v minulosti problémy so statikou obvodových múrov Preto bol niekoľkokrát opravovaný. Začiatok súčasných rekonštrukčných prác na chráme Božom v Závade je rok 1993, kedy boli riešené problémy so statikou obvodových múrov, ktoré pretrvávali z minulosti, pričom pôvodné oporné múry boli rozobrané a nahradené spriahnutou oceľovou konštrukciou. Tiež sa previedlo podbetónovanie obvodového múru po celej dĺžke kostola. Následne sa v prácach nepokračovalo pre nedostatok finančných prostriedkov až do roku 2010 kedy boli realizované mnohé práce, medzi inými: spevnenie strechy kostola, kompletné  odstránenie vnútorných omietok, prevedenie celkovej elektroinštalácie kostola a veže a následné omietnutie stien pričom do výšky 1,5 m je použitá sanačná omietka.  Pri týchto prácach boli vybrané staré dvere a následne osadené nové dvere aj so zárubňou. Tiež sme okolo celého kostola vybudovali drenáž. V nasledujúcom období sme pokračovali v prácach len toľko nakoľko nám stačili finančné prostriedky. Jednalo sa o osadenie striešky pred vchod a jej následné oplechovanie, oplechovanie oporných múrov, ošetrenie celého krovu strechy kostola aj s latovaním, kopuly zvonice, podlahy zvonice a chórov, lavíc proti drevokaznému hmyzu, výmena okien, ktoré boli realizované aj s pomocou zahraničného príspevku s partnerskej cirkvi v Nemecku. Podarilo sa upraviť terén v okolí kostola (problém z minulého obdobia keď bola do okolia navozená zemina), zo strany od cesty vybudovať drenáž do hĺbky 2,3m,  postaviť múr zo svahových tvárnic, vykopať priekopy pri kostole a popri ceste, a uložiť do betónu priekopové tvárnice. Svojpomocne sme natreli aj strechu kostola. V kostole sme vymenili všetky svetelné zdroje za LED, pričom nákup sa nám podarilo zrealizovať za sponzorskú cenu. Teraz na osvetlení kostola spotrebujeme cca 5x menej elektrickej energie.

           Toto sú uvedené tie najhlavnejšie práce, ktoré sa nám podarilo zrealizovať a to len s pomocou ochotných občanov našej obce, ktorí sa zapájali nielen do prác, ale prispeli aj finančne.

            Vo vnútornom vybavení kostola sa nachádza renesančný oltár s neskororenesančnou architektúrou a bočnými rastlinnými ušnicami. Pochádza z roku 1659 a opravovaný bol v roku 1794. V strede oltára je maľba Zmŕtvychvstanie Krista, v nadstavcovom ovále je obraz Svätej Trojice a v spodnej časti oltára je obraz Poslednej večere. 

            Posledným riadnym evanjelickým farárom bol Štefan Chvostek. Od roku 1971 bol náš CZ administrovaný, najdlhšie  bratom farárom Dušanom Hanom z Maškovej a v súčasnosti Jánom Rumanom z Veľkého Krtíša.

            Cirkevný zbor v Závade patrí medzi malé zbory Novohradského seniorátu. Mnohé práce, ktoré sme uviedli, sme urobili svojpomocne, avšak vyčerpali sme všetky finančné zdroje. Keďže kostol nie je zaradený medzi kultúrne pamiatky, je získavanie finančných prostriedkov problematické. Preto hľadáme možnosti a pomoc ako získať financie na pokračovanie opravy a z toho dôvodu sa obraciame aj na Vás, milí bratia a milé sestry, s prosbou o akýkoľvek finančný dar pre záchranu nášho kostola.


Ak by to bolo len trochu možné, budeme vďační za akýkoľvek príspevok na účet:

IBAN : SK72 0900 0000 0003 4010 7576


„Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh“ (2 Kor 9,7)

S vďakou:    Predsedníctvo CZ Závada